Leiðsögumenn

Stofnfundur Félags leiðsögumanna með hreindýraveiðum var haldinn á Egilsstöðum föstudaginn 14.febrúar 2003. Alls mættu á milli 40 og 50 leiðsögumenn með hreindýraveiðum á fundinn.

Meðal helstu hlutverka félgsins er að stuðla að því að leiðsögn með hreindýraveiðum verði faglegt og sérhæft starf, að hreindýraveiðar á Íslandi verði stundaðar af fagmennsku og virðingu fyrir bráðinni og umhverfinu. Einnig er félagið málsvari félagsmanna útávið og gagnvart stjórnvöldum. Aðalhvatamaður að stofun félagsins var Skúli heitinn Magnússon, leiðsögumaður, fasanabóndi og hreindýraveiðimaður.

Stjórn Félags leiðsögumanna með hreindýraveiðum

  • Formaður: Jón Hávarður Jónsson
  • Varaformaður: Þórhallur Borgarsson
  • Ritari: Jónas Hafþór Jónsson
  • Gjaldkeri: Vigfús H Jónsson
  • Meðstjórnandi: Reimar S. Ásgeirsson
  • Varamenn: Guðmundur Valur Gunnarsson og Ívar Karl Hafliðason.

Starfsnefndir FLH

Á fyrsta fundi nýrrar stjórnar FLH verður skipað í starfsnefndir eins og mælt er fyrir í lögum félagsins.

  • Siðanefnd
  • Fræðslunefnd
  • Laganefnd
  • Hornamælingarnefnd

 Félagsmenn í FLH eru nú skráðir 101 og er það mjög hátt hlutfall þeirra sem voru með starfsleyfi sem slíkir á síðasta veiðitímabili. Starfsemi félagsins er í föstum skorðum og heldur í sókn. Félagið gefur reglulega út fréttabréf sem sent er félagsmönnum. Félagið hefur haldið skyndihjálparnámskeiði fyrir sína félaga og einnig séð um tryggingarmál þeirra í starfi.

I. HLUTI

Nafn
Hlutverk
Félagsaðild

        1. gr.    
Nafn félagsins er “Félag leiðsögumanna með hreindýraveiðum” og skal
skammstöfun þess vera FLH. Aðsetur þess og varnarðing er á Austurlandi.

        2. gr.
Hlutverk félagsins skal vera, að stuðla að eftirfarandi :

Að leiðsögn með hreindýraveiðum verði faglegt og sérhæft starf.

Að hreindýraveiðar á Íslandi verði stundaðar af fagmennsku og virðingu fyrir
bráðinni og umhverfinu.

Að þjónusta leiðsögumanna við hreindýraveiðar verði eftirsótt og arðsöm
atvinnugrein.

Að vera málsvari félagsmanna útávið og gagnvart stjórnvöldum.

Að aðstoða stjórnvöld við mótun og stefnumörkun í þeim málum sem varða
hreindýraveiðar.

        3. gr.
Félagið setur félagsmönnum skyldur samkvæmt landslögum og reglum um
hreindýraveiðar eins og þær eru á hverjum tíma.

        4. gr.
Leiðsögumenn með hreindýraveiðum skulu starfa eftir lögum og siðareglum
félagsins eins og þau eru hverju sinni, þar sem virðing fyrir náttúru og
bráð er í fyrirrúmi.

        5. gr.
Félagar geta þeir einir orðið sem réttindi og starfsleyfi hafa, sem
leiðsögumenn með hreindýraveiðum. þau eru veitt af Umhverfisstofnun að
undangengnu námskeiði og að uppfylltum skilyrðum eins og þau eru á hverjum
tíma.

        6. gr.
Félagsmenn skulu greiða árgjald til félagsins og skal sú upphæð ákveðin á
aðalfundi.

Gjalddagi árgjalds er 1. janúar og greiðist þá árgjald fyrir það ár. Eindagi
er 1. febrúar.

Hafi félagsmaður ekki greitt árgjald sitt fyrir aðalfund, missir hann
atkvæðisrétt og kjörgengi á þeim fundi ásamt öðrum félagsréttindum.

Skuldi félagsmaður árgjald, skal stjórnin tilkynna honum, er þrír mánuðir er
liðnir frá gjalddaga síðasta árgjalds, að hann falli af félagaskrá, standi
hann ekki skil á gjöldum sínum innan eins mánaðar.

Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg og miðast við áramót.

        7. gr.
Stjórn félagsins er heimilt að víkja mönnum úr félaginu eftir ítrekuð brot á
lögum og siðareglum sem greind eru í 3. og 4. gr. Áður skal þess gætt að
virtur sé andmælaréttur viðkomandi.

Brottrekinn félagsmaður getur áfrýjað slíkri ákvörðun til aðalfundar.

II. HLUTI

Aðalfundur
Félagsfundir

        8. gr.
Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins.

Aðalfund skal halda í febrúar ár hvert.

Aðalfund skal boða með a.m.k. 10 daga fyrirvara, bréflega, með tölvupósti
eða með auglýsingu í a.m.k. einu dagblaði.
(Samkvæmt tillögu sem samþykkt var samhljóða á aðalfundi FLH 2010 var fyrirvara á fundarboði aðalfundar breytt úr a.m.k. 4 vikum í a.m.k 10 daga.)

Á aðalfundi ræður afl atkvæða.

        9. gr.
Á aðalfundi skal stjórn félagsins gefa skýrslu um starfsemi félagsins á
liðnu starfsári og skulu reikningar félagsins hafa legið frammi, áritaðir af
skoðunarmönnum og aðgengilegir félagsmönnum til athugunar á þeim stað sem
stjórnin ákveður í tvær vikur fyrir aðalfund.

Bókhald og reikningar félagsins skulu skoðaðir af löggiltum endurskoðanda
áður en stjórn leggur þá fyrir skoðunarmenn sem kjörnir eru á aðalfundi.

        10. gr.
Þessi eru störf aðalfundar:
1. Setning fundar.
2. Kosning fundarstjóra.
3. Kosning fundarritara.
4. Skýrsla stjórnar.
5. Starfsnefndir gera grein fyrir störfum sínum.
6. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram.
7. Lagabreytingar.
8. Kosning stjórnar sbr. 12. gr.
9. Kosning tveggja skoðunarmanna og eins til vara.
10. Ákvörðun árgjalds.
11. Önnur mál.
12. Fundargerð lesin og borin undir atkvæði.
13. Fundarslit.

        11.gr.
Til almennra félagsfunda skal boðað þegar sérstök þörf þykir að dómi
meirihluta stjórnar eða helmingur félagsmanna óska þess skriflega og
tilgreina fundarefni.

Stjórn skal halda félagsfund ekki síðar en 15. dögum frá því að henni barst
um það beiðni skv. 2. mgr. 12. gr.

Almennan félagsfund skal boða með a.m.k. viku fyrirvara.

Fundir teljast löglegir ef til þeirra er boðað með löglegum hætti.

III. HLUTI

Stjórn
Starfsnefndir

        12. gr.
Stjórn félagsins skipa fimm menn sem kosnir eru á aðalfundi til tveggja ára
í senn; formaður og varaformaður kosnir sérstaklega til þeirra embætta. Auk
þeirra ðrír meðstjórnendur.

Í varastjórn skal kjósa tvo menn.

Stjórn skiptir með sér verkum að öðru leyti en fram kemur í 1. málsgrein 12.
greinar.

Verksvið stjórnarmanna skulu m.a. vera eftirfarandi:

Formaður: Er ábyrgur fyrir daglegum rekstri félagsins.

Staðgengill hans er varaformaður. Formaður boðar stjórnarfundi og stýrir
þeim. Hann einn fer með prókúru félagsins.

Gjaldkeri : Er ábyrgur fyrir að regla sé á bókhaldi félagsins.

Staðgengill hans er annar meðstjórnenda samkvæmt ákvörðun stjórnar.

Ritari : Er ábyrgur fyrir að efni funda sem haldnir eru á vegum
félagsins sé skilmerkilega skráð í fundargerðaform, þannig að til verði
heimild um sögu og ákvarðanir félagsins.

Staðgengill hans er annar meðstjórnenda samkvæmt ákvörðun
stjórnar.

Hver maður í stjórn og varastjórn skal kosinn til tveggja ára. Formaður,
ritari og meðstjórnandi auk annars varamanns annað árið, en gjaldkeri,
varaformaður og einn varamaður hitt árið.

Stjórnin hefur á hendi allan rekstur félagsins á milli aðalfunda.

Á stjórnarfundi gildir vægi atkvæða. Falli atkvæði jafnt, ræður atkvæði
formanns.

Til þess að stjórnarfundur sé löglegur, þarf meirihluti stjórnar að vera á
fundi.

        13. gr.
Ekki síðar en fjórum vikum eftir aðalfund skal stjórn hafa sent út til
félagsmanna fundargerð aðalfundar auk áætlunar um starfsemi félagsins fyrir
komandi starfsár og hafa lokið skipan mála í nefndir og til annarra þeirra
verkefna sem henni eru falin á aðalfundi. Í áætlun skal koma fram stefna og
markmið stjórnar ásamt rekstraráætlun til næsta aðalfundar.

        14. gr.
Reikningsár félagsins er almanaksárið.

        15. gr.
Innan félagsins skulu vera eftirtaldar starfsnefndir sem stjórn skipar til
eins árs og skulu í hverri sitja þrír menn. Verkefni þeirra eru eftirtalin :

a) Siðanefnd; semji og endurskoði siðareglur félagsins og fjalli ásamt
stjórn, um brot á þeim.

b) Fræðslunefnd; semji og taki þátt í mótun námsefnis og leiðbeininga
fyrir núverandi og væntanlega félagsmenn. Sjái um og skipuleggi
námskeiðahald á vegum félagsins.

c) Laganefnd; starfi að endurskoðun laga félagsins og samningu reglna þess
í takt við landslög og reglugerðir á hverjum tíma, hafi nána samvinnu við
fræðslunefnd vegna útgáfu og upplýsingaveitu til félagsmanna um
reglugerðabreytingar.

Auk þess getur stjórn sett á laggir starfsnefndir ár hvert og falið þeim
sérverkefni eftir eðli mála.

Nefndir skulu starfa milli aðalfunda.

Nefndir bera ábyrgð gagnvart stjórn og skulu gera grein fyrir störfum sínum
á aðalfundi.

        16. gr.
Stjórn félagsins er heimilt að veita viðurkenningar fyrir störf í þágu
félagsins.

Um viðurkenningar og heiðursfélaga skal setja reglur sem samþykkja skal á
aðalfundi.

IV. HLUTI

Lagabreytingar

        17.gr.
Tillögur til lagabreytinga skal afhenda stjórn félagsins með skriflegum
hætti fyrir 1. desember. þær tillögur skulu kynntar í aðalfundarboði.

Lögum félagsins verður aðeins breytt með samþykki 2/3 greiddra atkvæða á
aðalfundi.

V. HLUTI

Ýmislegt

        18. gr.
Enginn félagsmaður á tilkall til hluta af eignum félagsins, þótt hann hverfi
úr félaginu eða félaginu verði slitið.

Enginn félagsmaður ber ábyrgð á skuldbindingum félagsins með öðru en
árgjaldi sínu.

        19.gr.
Félaginu verður ekki slitið nema á aðalfundi og þá með samþykki 2/3
félagsmanna.

Fundur sá sem samþykkir félagsslit með lögmætum hætti, kveður á um hvernig
ráðstafa skuli eignum félagsins og skuldum.

        20.gr.
Lög þessi öðlast gildi við samþykkt þeirra á stofnfundi félagsins á
Egilsstöðum 14. febrúar 2003 .

Ákvæði til bráðabirgða sem falla niður að loknu fyrsta starfsári :

1. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 12. gr. skal á stofnfundi kjósa varaformann,
meðstjórnanda og varamann til eins árs.

2. Á fyrsta aðalfundi eftir stofnfund skal stjórn leggja fram drög að
siðareglum félagsins og skal siðanefnd hafa það hlutverk á fyrsta starfsári
að semja þau.

Siðareglur leiðsögumanna

        1. gr.
Leiðsögumaður gætir þess að lög og reglur um hreindýraveiðar séu í heiðri hafðar.
Fari viðskiptavinur eða umboðsaðili hans fram á athæfi sem ekki samrýmist lögum
eða reglugerðum ber honum að hafna því og tilkynna það jafnframt til starfsmanns 
Umhverfisstofnunar.
 

        2. gr.
Leiðsögumaður skal yfirfara tilskilin leyfi viðskiptavinar til hreindýraveiða.
Verði samkomulag um að leiðsögumaður afsali sér viðskiptavini til annars
leiðsögumanns skal það tilkynnt eins fljótt og auðið er til starfsmanns Umhverfisstofnunar.


        3. gr.
Leiðsögumaður gætir þess að meðferð skotvopna sé örugg og lögleg.
Hann sér til þess, að vopn séu ekki flutt hlaðin.
Að ekki sé hlaðið fyrr en í skotfæri er komið.
Að vopn og vímuefni eiga enga samleið.
Að ekki sé skotið á dýr nema með hreint og öruggt baksvið. 

        4. gr.
Leiðsögumaður beitir ekki veiðiaðferðum sem valdið geta bráðinni óþarfa
kvölum.
Hann leyfir ekki að hreindýr sé skotið nema hann telji yfirgnæfandi líkur á
því að það falli við fyrsta skot. Særist dýr gerir hann allt sem í hans
valdi stendur til að fella það fljótt og örugglega. 

        5. gr.
Leiðsögumaður sýnir öðrum leiðsögumönnum og viðskiptavinum þeirra háttvísi.
Hann er fús að veita upplýsingar um veiðarnar sem geta orðið öðrum að gagni.
Hann hefur samráð við þá um nýtingu veiðisvæðisins.
Séu fleiri en einn hópur veiðimanna um sömu hjörð hafa þeir forgang sem
fyrstir komu að. Sé vafamál um hver hafi forgang í hjörð komast leiðsögumenn
að samkomulagi um tilhögun veiðanna. 

        6. gr.
Leiðsögumaður skal tilkynna sig til starfsmanns UST á og af veiðum ásamt
árangri veiðanna. Einnig ber honum að tilkynna um óhöpp svo sem slysaskot
eða annað það sem úrskeiðis kann að fara í veiðiferð. 

        7. gr.
Leiðsögumanni ber að gæta þess að meðferð og nýting bráðar sé eins góð og
kostur er hverju sinni. Hann gætir þess að bráð sé flutt þannig að öðrum sé
ekki til ama. 

        8. gr.
Leiðsögumaður gætir þess að farið sé að lögum og reglum um akstur í 
óbyggðum. 
Hann gætir þess að ekki séu skildar eftir umbúðir og annað rusl í 
náttúrunni.


        9. gr.
Leiðsögumanni ber að halda sér í góðri líkamlegri þjálfun. Hann æfa skotfimi
og kynna sér vel riffilskot ásamt eiginleikum mismunandi kúlna.
Hann leiðbeinir viðskiptavini sínum um val á heppilegum löglegum skotfærum
við hreindýraveiðar. 

        10. gr.
Leiðsögumaður sér til þess að veiðikort séu rétt og skilmerkilega útfyllt að
lokinni veiðiferð, og að þar séu gefnar þær upplýsingar sem beðið er um.

NafnEmailSímiFarsímiRéttindi á svæði
Svæði helst
Sveitarfélag
Aðalsteinn Guðmundssonallibroa@simnet.is475887589883841 til 9
603 Akureyri
Aðalsteinn Hákonarsonadalsteinn@jotunn.is471292976629291, 2, 6, 7
700 Egilsstaðir
Albert Jenssonalbertjensson@simnet.is478810789340131 til 92, 3, 5, 6, 7, 8765 Djúpivogur
Aðalsteinn Jónssonallij@centrum.is47110858951085 85238121 og 2
701 Egilsstaðir
Agnar Eiríkssonannagun@simnet.is471181886021181, 2 og 6
701 Egilsstaðir
Andrés Elíssonrafesk@simnet.is476181089286571, 2 og 5
765 Djúpivogur
Arnar Þór Sævarssonarnar.saevarsson@vel.is452444789978971, 2 og 6
540 Blönduósi
Árni Björn Guðmundarsonarnibgud@yahoo.com557414089567381 til 92, 5, 6 og 7760 Breiðdalsvík
Árni Valdimarssonarnivald949@gmail.com462745589898891 til 9
603 Akureyri
Ástvaldur Anton Erlingsson ast@1001nott.is 8537707 1 til 9  700 Egilsstaðir
Benedikt Arnórssonhofteig@simnet.is471105486123541 og 2
701 Egilsstaðir
Benedikt Ólasonyting@simnet.is471236789333601 og 2
700 Egilsstaðir
Bergur Jónssonbergurjonsson@gangmyllan.is8554417 89544171 til 9
701 Egilsstaðir
Bjarni Bergþórssonhjhlid@emax.is471181789574171, 2, og 6
700 Egilsstaðir
Björgvin Már Hanssonbogus@simnet.is475140689800391 til 92, 3, 5, 6 og 7750 Fáskrúðsfjörður
Björn Ingvarssonbjoing@rarik.is471156289406911 til 92, 3, 4, 6, og 7700 Egilsstaðir
Björn Leví Birgissonbb@islandia.is
89430951 til 9
270 Mosfellsbæ
Brynjar Gunnlaugssonbrynjar@72.is567920289192001 til 92, 7, og 9112 Reykjavík
Dagbjartur Jónssonullartangi@simnet.is471302685625181 til 5
701 Egilsstaðir
Egill Þór Ragnarssonegill@style.is
89755511 til 4
201 Kópavogur
Eiður Gísli Guðmundssoneidurgisli@gmail.com431262886952331 til 92, 3, 6, 7 og 8765 Djúpivogur
Einar Axelssoneinaraax@simnet.is471198189380891, 2, 3 og 6
701 Egilsstaðir
Einar Eiríkssoneurri@simnet.is471192786626541 og 2
701 Egilsstaðir
Einar Hjörleifur Ólafssonhjoli@simnet.is4871327
2
700 Egilsstaðir
Einar Kr. Haraldssoneinarh@fastrik.is553315686099551 til 9
108 Reykjavík
Elís Frosti Magnússonmagnusson.frosti@gmail.comom475138886573325, 6, og 7
750 Fáskrúðsfjörður
Emil Björnssonemilbb51@simnet.is, emil@simey.is47115338941838 78838331 til 91, 2 og 6700 Egilsstaðir
Emil Kárasonemil.karason@gmail.com561236089782381, 2 og 71, 2 og 7210 Garðabæ
Eyjólfur Óli Jónssoneyjolfuroli@gmail.com
82237731, 2, 3 og 6
840 Laugarvatn
Friðrik Ingi Friðrikssoningi@aflvelar.is
77120001 til 9
210 Garðabæ
Friðrik Steinssonhafranes@simnet.is475131884499181 til 91 til 9750 Fáskrúðsfirði
Grétar Karlssongretaruk@simnet.is471239389248821 til 91, 2, 3 og 6700 Egilsstaðir
Guðmundur Kristinssontvotta@simnet.is47881998941889 85418897 og 8
765 Djúpivogur
Guðmundur Péturssonannajona@fljotsdalur.is471183989218391 til 9
701 Egilsstaðir
Guðmundur V. Gunnarssonlindarbrekka@simnet.is478897389589736, 7 og 8
765 Djúpivogur
Gunnar Bragi Þorsteinssonorsteinssongunnar@yahoo.com
  77225487,8, og 9 780 Hornafjörður
Hafliði Hjarðar
 timburmenn@simnet.is 8934970 1 til 9  701 Egilsstaðir
Haraldur Árnasonmulavegur57@simnet.is472111689273141 til 9
710 Seyðisfjörður
Helgi Jenssonhelgi.jensson@gmail.com471242786248071 til 92, 6, 7 og 8700 Egilsstaðir
Henning Þór Aðalmundsson hreindyr@gmail.com46444508630882

1 til 9 640 Húsavík
Hjalti Þ. Björnssonhjalti@saa.is
82476201, 2, 7 og 8
200 Kópavogur
Hreimur H. Garðarssonhreimur@gmail.com
86149821, 2, 3 og 6
200 Kópavogur
Ingólfur Birgir Bragasoningo@arangur.is
89806102, 4 og 5
740 Neskaupsstaður
Ívar Karl Hafliðasonivar_karl@internet.is
82249701 til 71 til 7700 Egilsstaðir
Jakob Helgi Hallgrímssonjakob@vhe.is471114986622261 til 91, 2 og 3700 Egilsstaðir
Jakob Karlssonnordanjokla@simnet.is471166586426821 til 91, 2 og 3700 Egilsstaðir
Jón Hávarður Jónssonselas10@simnet.is471105086743901 til 9
700 Egilsstaðir
Jón Sigmar Sigmarssondesjarmyri@simnet.is472990582360003
720 Borgarfjörður Eystri
Jón Magnús Eyþórssonhreindyr@fossardalur.is587897184377221 til 96, 7 og 8765 Djúpivogur
Jón Egill Sveinssonjonegill2@simnet.is471207184228291 til 9
700 Egillstaðir
Jónas Bjarki Björnssonjonasbjarki@simnet.is565181489301011 til 92, 3, 6 og 7760 Breiðdalsvík
Jónas Hafþór Jónssonjonas.h@simnet.is
86649941, 2, 3, 4 og 61, 2, 3, 4 og 6701 Egilsstaðir
Júlíus Geir Gunnlaugssonjulligull69@gmail.com
89645111 til 91 til 9104 Reykjavík
Kolbeinn Ingi Arasonkingarason@gmail.com567138689640771 til 51 til 5111 Reyjavík
Kristján Vídalínkv@simnet.is566656489287651 til 97270 Mosfellsbæ
Magnús Karlssonhallibj@emax.is47118228621822 85518221, 2, 6 og 7
701 Egilsstaðir
Óðinn Logi Þórissonodinnlogi@gmail.com475054084741301 til 91, 2, 5, 6 og 7750 Fáskrúðsfjörður
Ólafur Gauti Sigurðssongautisig@simnet.is471248584514121 og 21 og 2700 Egilsstaðir
Ólafur Gunnar Guðnasonolihugga@simnet.is47713668475626 85513661 til 9
740 Neskaupsstaður
Ólafur Örn Péturssonskalanes@skalanes.com
7797008
1 til 91, 3 og 4710 Seyðisfjörður
Ómar Ásgeirssonomar@marholding.is4268687 42679508932602 85326021 til 9
240 Grindavík
Óskar Vignir Bjarnasonbolholt@centrum.is471160989237831, 2 og 3
701 Egilsstaðir
Óttar Sigurðssonottarsig@internet.is
89500691 til 91, 2 3, 4, 6 og 7200 Kópavogur
Páll Leifssongikkur@vortex.is476114185411691 til 9
735 Eskifjörður
Pétur Valdimar Jónsson
 51teigur@gmail.com 7812460 1 og 2  690 Vopnafjörður
Ragnar Arnarssonrar@simnet.is564504389950431 til 91, 2 og 6108 Reykjavík
Ragnar Eiðssonbragdavellir@simnet.is478895689389562, 5, 6, 7 og 8
765 Djúpivogur
Reimar Steinar Ásgeirssonreimara@simnet.is426886889188781 til 9
S. Rúnar Ásgeirssonrunarasg@gmail.com475678189266811 til 92, 6 og 7760 Breiðdalsvík
Sigfús H. Á. Jóhannssonhubertus@simnet.is452467784475791, 2, 5, 6, 7, 8 og 9
750 Fáskrúðsfjörður
Sigurður Aðalsteinssonsa1070@simnet.is477107089910701 til 91, 2, 6, og 7701 Egilsstaðir
Sigurður G. Einarssonsge1@simnet.is
89522012,3, 5, 6 og 76750 Fáskrúðsfjörður
Sigurður Guðjónssonsigborg@simnet.is478102889429357, 8 og 97, 8 og 9781 Hornafjörður
Sigurður Ólafssonsambo@simnet.is47127888642788 85450871 og 2
701 Egilsstaðir
Sigurður T. Valgeirssonstv@centrum.is
89665531, 2 og 6
108 Reykjavík
Sigurgeir Jóhannssongeirijo@simnet.is476152486732191 til 61, 2, 3, 4 og 5735 Eskifjörður
Sigvaldi Hafsteinn Jónssonsigvaldihafsteinnj@gmail.com565422189681511 til 97220 Hafnarfjörður
Skúli H. Benediktssonskuliben@simnet.is478893089194401 til 9
765 Djúpivogur
Snæbjörn Ólasonhauksstadir@simnet.is471105182325651 til 9
701 Egilsstaðir
Stefán Arnar Þórissonjb@islandia.is
89359901 til 9
270 Mosfellsbær
Stefán B. Magnússonstebbimagn@gmail.com47512728689851 86849475, 6 og 75, 6 og 7750 Fáskrúðsfjörður
Stefán G. Stefánssonstefangeirstefansson@gmail.comil.com56516188921618 89597771 til 91 og 2220 Hafnarfjörður
Stefán Gunnarssonhrafnhkr@simnet.is478820589632052 til 97 og 8765 Djúpivogur
Stefán Helgi Helgasonsetberg1@gmail.com
8598109
 8 og 9  781 Höfn
Stefán Kristmannssonstebbikriss@simnet.is471155284731391 til 53, 4 og 5700 Egilsstaðir
Steinar Grétarssonsteinar2105@hotmail.com89512941 til 9
750 Fáskrúðsfjörður
Sæmundur Guðmundssongislastadir@emax.is471174085412021, 2, 4 og 5
701 Egilsstaðir
Sævar Guðjónssonmjoeyri@mjoeyri.is
47712478552575 69869801 til 9
735 Eskifjörður
Valur Þór Valtýssonveidimenn@simnet.is47414167738465 84794245, 6 og 7
730 Reyðarfjörður
Vigfús Hjörtur Jónssonhaafell2@simnet.is471107286068281 til 9
700 Egilsstaðir
Vignir Jón Jónassonvignirjj@simnet.is56444308985161 85206171 til 6
220 Kópavogur
Þorri Guðmundarsongretabo@simnet.is475113886155381 til 96 og 7750 Fáskrúðsfjörður
Þorri Magnússonthorri@lvf.is475152389390081 til 92, 5, 6 og 7750 Fáskrúðsfjörður
Þorsteinn Aðalsteinssonsteini5356@gmail.com
89222421 til 74 og 5730 Reyðarfjörður
Þorsteinn Bjarnasonsteini.b@centrum.is475127089518716
750 Fáskrúðsfjörður
Þorsteinn Jóhannssonaudolfur@simnet.is452475786402382
541 Blönduós
Þorvaldur Ágústssonsagahestar@internet.is487413869488611 til 9
860 Hvollsvöllur
Þórhallur Borgarssonsibbaosk@simnet.is471112489790241 til 91, 2, 3 og 6700 Egilsstaðir
Þórir Schiöthjaxlinn@jaxlinn.is471228286322821 til 91 til 9220 Hafnarfjörður
Örn Þorsteinssontorsteinsson@gmail.com
86975231 til 93, 4, 5, 6 og 7750 Fáskrúðsfjörður
Mynd sem fylgir - Rauði listinn

Rauði listinn

Veita þarf ákveðnum friðlýstum svæðum á Íslandi sérstaka athygli og aðhlynningu.
Meira