Fljótandi eldsneyti

  Hér á landi gildir reglugerð nr. 960/2016 sem fjallar um gæði fljótandi eldsneytis og reglugerð nr. 124/2015 um brennisteinsinnihald í tilteknu fljótandi eldsneyti. Markmið þessara reglugerða er meðal annars að draga úr skaðlegum áhrifum eldsneytis á heilsu fólks og umhverfi.

  Við brennslu á fljótandi jarðefnaeldsneyti berst brennisteinsdíoxíð út í andrúmsloftið og veldur mengun. Þar vegur brennsla skipa þungt og gilda strangar reglur hér á landi um leyfilegan hámarksstyrk brennisteins í fljótandi eldsneyti. Ákvæði um brennisteinsinnihald í tilteknu fljótandi eldsneyti er að finna í nýlegri reglugerð nr. 124/2015, sem gildir um brennisteinsinnihald í skipaeldsneyti, skipadíselolíu, skipagasolíu, svartolíu og gasolíu hér á landi og í mengunarlögsögu Íslands.

  Í reglugerðinni er tilgreindur leyfilegur hámarksstyrkur brennisteins í skipaeldsneyti, skipadísilolíu, skipagasolíu, svartolíu í brennslustöðvum og gasolíu. Þá eru ákvæði um skyldur skipstjóra og skipaeldsneytisbirgja, um skip sem liggja við bryggju og viðurkenndar aðferðir til að draga úr losun. Helstu nýmælin eru hertar kröfur um hámarksstyrk brennisteins og er nú m.a. gerð krafa til skipa sem liggja við bryggjur landsins að þau noti rafmagn úr landi í stað skipaeldsneytis eftir því sem kostur er. Sé ekki möguleiki á að nota rafmagn úr landi skal nota skipaeldsneyti með að hámarki 0,1% brennisteinsinnihaldi. Eins og áður er ákvæði sem heimilar öllum skipum að nota viðurkenndar aðferðir til að draga úr losun í stað þess að nota eldsneyti sem uppfyllir ákvæði um hámarksstyrk brennisteins. 

  Umhverfisstofnun hefur eftirlit með framkvæmd reglugerðarinnar en þó hefur Samgöngustofa eftirlit með búnaði skipa vegna mengunarvarna. Til að hafa eftirlit með brennisteinsinnihaldi skipaeldsneytis er Umhverfisstofnun eða aðilum í umboði hennar, heimilt að taka sýni úr skipum, tönkum og olíubirgðastöðvum, til nánari greiningar eða fá upplýsingar frá rannsóknastofu sem skipaeldsneytisbirgir vísar til. Einnig er Umhverfisstofnun heimill aðgangur að olíudagbókum skipa og kvittunum frá söluaðila olíu þar sem fram koma upplýsingar um brennisteinsinnihald skipaeldsneytis. 

  Reglugerð nr. 124/2015 innleiðir ákvæði tilskipunar Evrópusambandsins nr. 2012/33/ESB um breytingu á tilskipun ráðsins 99/32/EB um að draga úr magni brennisteins í tilteknum tegundum fljótandi eldsneytis.

  Ákvæði um brennisteinsinnihald í bensíni, dísileldsneyti og gasolíu til ýmissa nota annarra en greint er frá hér að framan er að finna í reglugerð nr. 960/2016 um gæði eldsneytis.

  Ákveðnar kröfur eru gerðar til gæða eldsneytis og koma þær fram í nýrri reglugerð nr. 960/2016. Reglugerðin gildir um ökutæki til nota á vegum og færanlegan vélbúnað til nota utan vega, þ.m.t. skip í siglingum á skipgengum vatnaleiðum þegar þau eru ekki á sjó, dráttarvélar fyrir land­búnað eða skógrækt og skemmtibáta þegar þeir eru ekki á sjó, og tækniforskriftir af heilbrigðis- og umhverfislegum ástæðum fyrir eldsneyti sem nota á með rafkveikju- og þjöppukveikju­hreyflum með tillit til tæknilegra krafna sem gilda um slíka hreyfla. Reglugerðin gildir ekki um eldsneyti ætlað til notkunar í flugvélum.

  Umhverfisstofnun fer með eftirlit með framkvæmd reglugerðar nr. 960/2016. Birgjar skulu senda Umhverfisstofnun niðurstöður mælinga viðurkenndra rannsóknarstofa á þeim prófunarþáttum sem tilgreindir eru í viðaukum við reglugerðina og skal taka sýni til prófunar úr öllum eldsneytisförmum sem fluttir eru til landsins. Skila skal skýrslum fyrir 1. mars ár hvert fyrir undangengið ár. 
  Birgjar skulu skila skýrslu í rafræna gátt fyrir 1. febrúar ár hvert fyrir undangengið ár um styrk gróðurhúsloftteguna úr eldsneyti og orku, sem afhent hefur verið hér á landi,  með því að veita a.m.k. umbeðnar upplýsingar sem tilgreindar eru í regulgerðinni. Skýrslurnar skulu yfirfarnar og vottaðar af óháðum aðilum sem Umhverfisstofnun samþykkir. Leiðbeiningar og rafræna gátt er að finna á vef Orkustofnunar: http://www.orkustofnun.is/eldsneyti/gagnaskil/

  Reglugerðin innleiðir ákvæði tilskipunar Evrópusambandsins nr. 98/70/EB um gæði bensíns og dísileldsneytis auka nýrra krafna sem koma fram í tilskipun Evrópusambandins nr. 2009/30/EB um gæði eldsneytis.

  Samkvæmt 10. gr. reglugerðar nr. 124/2015 um brennisteinsinnihald í tilteknu fljótandi eldsneyti skal Umhverfisstofnun halda skrá yfir skipaeldsneytisbirgja á landinu og birta hana á heimasíðu sinni. 

  Skipaeldsneytisbirgjar á Íslandi

  Atlantsolía ehf. 

  N1 hf. 

  • Dalvegi 10-14 
  • 201 Kópavogur 
  • Sími: 440 1000 
  • www.n1.is 

  Olíuverzlun Íslands hf. 

  • Katrínartúni 2 
  • 105 Reykjavík 
  • Sími: 515 1000 
  • www.olis.is 

  Skeljungur hf. 

  Mynd sem fylgir - Rauði listinn

  Rauði listinn

  Veita þarf ákveðnum friðlýstum svæðum á Íslandi sérstaka athygli og aðhlynningu.
  Meira

  Vinsælar síður

  An exception occurred: Invalid column name 'orderby'.