Jafnréttisáætlun

Jafnréttisáætlun Umhverfisstofnunar 2017 – 2019

Markmið 

Markmið með jafnréttisáætlun Umhverfisstofnunar er að tryggja samþættingu jafnréttissjónarmiða í öllu starfi stofnunarinnar og hlúa að margbreytileika í mannauði þannig að allt starfsfólk fái notið sín í starfi og hafi sömu tækifæri til starfsþróunar óháð kynferði.

Störf hjá Umhverfisstofnun 

Hjá Umhverfisstofnun er litið á margbreytileika í mannauði sem auðlind. Öll störf standa opin konum jafnt sem  körlum og í auglýsingum skal vandað til orðalags og myndmáls þannig að ekki sé ýtt undir kynjaðar staðalmyndir. 

Markmið:         

Að hlutfall kynja sé sem jafnast bæði í stjórnunarstörfum, svo og öðrum störfum

Aðgerð:            

Árangursvísir unnin, þar sem hlutfall kynja í stjórnunarstörfum og öðrum störfum hjá stofnuninni er tekinn saman.

Ábyrgð:             Mannauðsstjóri

Tímarammi:     

Tekið saman í byrjun hvers árs fyrir árið á undan og birt með öðrum árangursvísum stofnunar í ársskýrslu.

Laun og önnur starfskjör 

Ákvarðanir um laun skulu teknar með málefnalegum og gagnsæjum hætti. Launakerfið skal vera samræmt og byggt sem mest á hlutlægum viðmiðum. Laun karla og kvenna skulu ákveðin með sama hætti og skal hvorugu kyni mismunað vegna fjölskylduábyrgðar sbr. fjölskyldustefnustofnunarinnar.

Markmið:          Að konum og körlum séu greidd sambærileg laun fyrir jafnverðmæt störf, sambærilega ábyrgð og aðra þætti sem nánar er kveðið á um í stofnanasamningum.

Aðgerð:

Unnið skuli að starfaflokkun og launagreiningu sem leitt geti til jafnlaunavottunar skv.

viðurkenndum gæðastaðli.
Ábyrgð:
Forstjóri

Tímarammi:       Starfaflokkun verði unnin á árinu 2018 og launagreining eigi síðar en á árinu 2019. 

Samræming starfs- og fjölskyldulífs

Áherslur Umhverfisstofnunar á samræmingu starfs- og fjölskyldulífs er að finna í fjölskyldustefnu stofnunarinnar. Umhverfisstofnun gerir nauðsynlegar ráðstafanir til að starfsmenn hennar, jafnt konur sem karlar, geti samræmt starfsskyldur sínar og fjölskylduábyrgð. Þær ráðstafanir miða m.a. að því að auka sveigjanleika í skipulagi vinnu og vinnutíma til að mæta, eins og kostur er, fjölskylduaðstæðum starfsmanna og þörfum stofnunarinnar. Þá er starfsmönnum auðveldað, eins og hægt er, að koma aftur til starfa eftir fæðingar- eða foreldraorlof eða leyfi frá vinnu vegna brýnna fjölskylduaðstæðna. 

Karlar og konur eru hvött til þess að deila ábyrgðinni með maka við að sinna veikum börnum. Karlar og konur eru jafnframt hvött til þess að nýta sér rétt sinn til fæðingarorlofs til jafns við maka.

Markmið:
Að konur og karlar geti samræmt starf sitt og fjölskyldulíf eins og best verður á kosið með hagsmuni þeirra og Umhverfisstofnunar að leiðarljósi.
Aðgerðir:
Kannað verði hvort vinnutími henti báðum kynjum m.t.t. fjölskylduábyrgðar, hvernig foreldrar nýta veikindadaga barna sinna, í hversu miklum mæli karlar taka fæðingarorlof og fjölda leyfisdaga vegna umönnunar barna. Í kjölfarið verði unnin aðgerðaáætlun um það hvernig brugðist verður við niðurstöðunum eftir því sem við á.
Ábyrgð:
Mannauðsstjóri

Tímarammi:  Niðurstöður viðhorfskönnunar og greiningar liggi fyrir í desember 2017. Tímasett aðgerðaáætlun liggi fyrir í febrúar 2018.

Starfsþróun, starfsþjálfun og endurmenntun 

Konur og karlar skulu njóta sömu möguleika til sí- og endurmenntunar og annarrar starfsþjálfunar svo og til að sækja námskeið sem eru haldin til að auka hæfni í starfi eða til undirbúnings annarra starfa. Þá verði þess gætt við úthlutun verkefna og annarra tækifæra til starfsþróunar sem kunna að myndast að einstaklingum verði ekki mismunað vegna kynferðis.

Markmið:
Að konur og karlar njóti sömu möguleika til endurmenntunar, símenntunar, starfsþjálfunar innanlands og utan auk annarar starfsþróunar.
Aðgerðir:
Starfsmannasamtöl annars vegar og starfsþróunarsamtöl hins vegar fara hvort um sig fram árlega. Hugur starfsfólks er m.a. kannaður fyrir þróun í starfi, starfsmaður og yfirmaður meta þörf fyrir þjálfun og einstaklingsmiðaðar starfsþróunaráætlanir eru gerðar til 1-2 ára í senn. Mannauðsstjóri geri reglulega úttektir úr verkbókhaldi á skráðum
endurmenntunar- og þjálfunartímum starfsfólks greint eftir kyni. Þá skal mannauðsstjóri taka reglulega saman hvort halli á annað kynið við framgang í starfi, s.s. til að gegna hlutverki teymisstjóra. Niðurstöður verði kynntar fyrir yfirstjórn þar sem ákvörðun er tekin um viðbrögð og mögulega aðgerðaráætlun ef hallar á annað kynið skv. úttekt.
Ábyrgð:
Mannauðsstjóri

Tímarammi:  Reglulega, minnst annað hvert ár. 

 

Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni

Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni er ekki liðin hjá Umhverfisstofnun sbr. starfsmannastefnustofnunarinnar og skulu starfsmenn upplýstir um að slík hegðun sé ekki líðandi. 

Markmið:        Að vinna gegn kynbundnu ofbeldi, kynbundinni og kynferðislegri áreitni með skýrum ferlum og kynningum.

Aðgerðir:         Í gæðakerfi Umhverfisstofnunar eru til skýrir ferlar um skilgreiningar á málsmeðferð mála sem varða einelti og kynferðislega áreitni. Endurskoða þarf ferlana m.t.treglugerðar umaðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðumfrá 4. nóvember 2015.

Ábyrgð:             Mannauðsstjóri

Tímarammi:  Endurskoðun ferlanna verði lokið fyrir árslok 2017 (er á ársáætlun), kynning á reglugerðinni og ferlum stofnunarinnar fari fram á fyrsta starfsmannafundi ársins 2018. Innri gæðaúttekt verði gerð á þeim 2019 og vakin athygli á niðurstöðu þeirrar úttektar á sama ári.

 

Samþætting kynjasjónarmiða

Samþætting kynjasjónarmiða liggur til grundvallar við alla stefnumótun og áætlanagerð

Umhverfisstofnunar. Stofnanamenning stofnunarinnar helgast af því að sjónarmið beggja kynja njóti sín innan stofnunar og gagnvart viðskiptavinum, s.s. hagsmunaaðilum og neytendum. Forstjóri skipar í vinnuhópa og þverfagleg teymi auk þess sem hún tilnefnir starfsfólk í nefndir og ráð. Þess er ávallt gætt að sem jafnast hlutfall kynja sé tilnefnt og skipað í slíka vinnu þannig að samþætting kynjasjónarmiða skili sér í sem flestum málaflokkum sem falla undir hvert fagsvið Umhverfissstofnunar. Þess er einnig gætt að raddir bæði karla og kvenna nái fram í fjölmiðlum og opinberum kynningarfundum enda mikilvægt að bæði karlar og konur séu fyrirmyndir í umræðu um umhverfismál.

Markmið:
Að sjónarmið beggja kynja endurspegli allt starf Umhverfisstofnunar.
Aðgerðir:
a) Á tveggja ára fresti verði kynjahlutfall í starfshópum, sem skipaðir eru innan húss, greint og aðgerðaráætlun gerð í kjölfarið halli á annað kynið í þeirri úttekt.
 
b) Skrá yfir viðtöl og opinbera umræðu, þar sem starfsfólk umhverfisstofnunar er í framlínu, verði haldin og hún kyngreind á tveggja ára fresti. Aðgerðaráætlun verði gerð í kjölfarið halli á annað kynið í þeirri úttekt.
Ábyrgð:
Mannauðsstjóri og upplýsingafulltrúi.

Tímarammi:  Reglulega, minnst annað hvert ár. 

 

Eftirfylgni

Mannauðsstjóri setji upp dagatal/tímalínu aðgerða sbr. aðgerðir hér að ofan, þar sem nánar komi fram hvaða skilafrestur er á einstaka liðum. Dagatalið verði tilbúið og rækilega kynnt þeim sem í hlut eiga fyrir júnílok 2017.

Jafnréttisáætlun ásamt tímasettri aðgerðaráætlun verði kynnt á fyrsta starfsmannafundi haustsins 2017.

 

Samþykkt í yfirstjórn Umhverfisstofnunar 9. maí 2017